Agenda Algemene jaarvergadering 2018

Hierbij nodigen wij onze leden en belangstellenden van harte uit om onze jaarvergadering
bij te wonen op woensdag 4 april 2018.
Aanvang 20.00 uur in “De Zwaaikom” te Harkstede.

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Gedenken overledenen
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen contributie 2018
 9. Bestuursverkiezing Aftredend voorzitter mevrouw F. Geertsema (herkiesbaar).
  Kandidaten bestuursleden kunnen zich uiterlijk tot 28 maart 2018 melden bij de secretaris van onze vereniging mevrouw A. Visser tel 050-4042067.
  Kandidaten dienen lid te zijn van onze vereniging en aanwezig te zijn tijdens de jaarvergadering.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting